No sabemos si la última respuesta a esta solicitud contiene información o no – si eres Alex Parsons por favor abre una sesión y háznoslo saber.

Dear Cardiff Council,

I would like to make an FOI request for the following pieces of information:

1. How many people are employed to deal with FOI?
2. What is the budget for administering FOI?
3. Do you use case management software for FOI? If so, which one?
4. Do you publish a disclosure log?

If not all information is available, please treat questions individually.

Yours faithfully,

Alex Parsons

Cardiff Council

Annwyl Mr Parsons

Diolch am eich cais.

Cyfeirnod eich ymholiad yw: FOI11971

Os bydd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol arnom er mwyn prosesu eich cais byddwn yn cysylltu â chi.

Mae’r Cyngor yn ceisio delio â’ch cais o fewn y fframiau amser statudol.

Dyfynnwch y cyfeirnod hwn os oes angen i chi gysylltu â ni yn gysylltiedig â’ch cais, mae manylion cyswllt y Cyngor isod.

Dear Mr Parsons

Thank you for your Freedom of Information request.

Your query has been assigned the Reference: FOI11971

Should we require any additional information in order to process your request we will contact you.
The Council aims to deal with your request within the statutory timeframes.

Please quote this reference number if you need to contact us regarding your request, the Council's contact details are below.

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[cyfeiriad ebost]/[cyfeiriad ebost]

Cardiff Council

1 Adjuntos

Annwyl Mr Parsons

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI11971.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol, Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Mr Parsons

Please find attached a response to your request : FOI11971.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[email address]/[email address]

No sabemos si la última respuesta a esta solicitud contiene información o no – si eres Alex Parsons por favor abre una sesión y háznoslo saber.